سید محمدرضا هاشمی                                                                                                                                                                     معاون استاندار
  و فرماندارشهرستان مشهد مقدس
 
 

    .     .     .
۱۳۹۸/۰۲/۲۱

اطلاعیه مهم - داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات جهت برگزاری یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

اطلاعیه مهم:
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه پر فضیلت رمضان و با توجه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه 1398، داوطلبان مشمول ماده 29 قانون انتخابات (پیوست) می بایست حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت نام (از مورخ 10/3/98 لغایت 16/3/98) استعفای خود را تقدیم مراجع ذی صلاح نمایندماده 29  اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند(2 )(1)
الف  )اصلاحی 25/8/1379 و 26/1/1386)   اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
 1. رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
 2. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
 3. مشاورین معاونین رئیس جمهور.
 4. رؤسای دفاتر سران سه قوه.
 5. وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
 6. معاونین و مشاورین وزرا.
 7. مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
 8. اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.
 9. رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی
--------------------------------------------------------------------------------------
2 از قانون ممنوعتت تصدی بتش از یک شغل مصوب 11/11/1373 :
ماده واحده با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره 4 تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است -
و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
1 - به موجب ماده واحده مصوب 29/2/94 ماده 29 به شرح زیر اصلاح شده است، لیکن به موجب قوانین جاری این اصلاحیه در
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرایط اجرایی ندارد.
ماده واحده ماده    (29 )قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف درجزء    (27 بند))الف( ماده( 29) قانون ،کلمه ایران بعداز کلمه تعاون اضافه و یک جزء به عنوان جزء ) » تعاون « بعد از کلمه » ایران « ( قانون ،کلمه 29 ( به شرح زیر به الحاق می شود: » الف « بند
29 . اعضای شوراهای اسلامی شهرها
ب در جزء ) - 11 ( بند)ب( ماده  29 حذف و یک جزء به عنوان جزء ) » شهر و « ( قانون، عبارت 12 ( به شرح زیر به آن الحاق می شود:
12 رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان

 
 
 1. رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
 2. دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
 3. رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
 4. رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
 5. رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.
 6. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
 7. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
 8. استانداران.
 9. معاونین و مشاورین استانداران.
 10. فرمانداران.
 11. بخشداران.
 12. شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
 13. رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
 14. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
 15. اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.
 16. اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
 17. رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
 18. رؤسا و سرپرستان بنیادهای )مستضعفان، شهید،   15 خرداد، مسکن(، کمیته امداد امام خمینی )ره(، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
 19. شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
اصلاحی 12/3/94 اعضای شورای اسلامی شهرها.
ب  )اصلاحی 25/8/1397و26/1/1386 (اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
 1. ائمه جمعه دائمی. -
 2.   )اصلاحی 26/1/1386 ( قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.
 3. مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان. -
 4. مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان. -
 5. رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
 6. رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
 7. اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
 8. سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
 9. سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان.
 10. مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 11.   )الحاقی 26/1/1386 ( اعضاء شوراهای اسلامی روستا 1 )
 12. اصلاحی   12/3/1394 رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و روسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
ج-  اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.
تبصره1-   کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بند های )الف( و )ب( مشمول این ماده می باشند.
تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور (2 )می باشد.
-----------------------------------------
1-بند ب ماده - 11 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375 با اصلاحات بعدی آن مصوب 27 / 8 / 1386 :
تبصره 3 ماده 14 مکرر- نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش -
استعفای آنها از سوی شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.
 

 
تبصره-در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد.
تبصره 3-  )اصلاحی 25/8/1379 و 26/1/1386  )به هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای )الف( و )ب( این ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است.
تبصره4-  )الحاقی 26/1/1386)جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.
تبصره 5-   )الحاقی26/1/1386  )هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امربه معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می گردند.
تبصره-وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.
 


منبع : زیرپرتال فرمانداری مشهد
تعداد بازدیدها : ۸۳


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان