معاون استاندار و فرماندار شهرستان  مشهد مقدس
احمد علی موهبتی

ارسال پیام

    .     .     .
۱۳۹۲/۰۶/۱۲

خطوط اتوبوس رانی

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد رحیم نوروزیان 
فرماندارشهرستان مشهد

 

 

 

 

***ارتباط با فرماندار*** 

 

خطوط اتوبسرانی

 

شماره خط-ابتدای خط-مسیر-انتهای خط
10-میدان شهدا-م شهدا - م شریعتی - فلکه پارک - ب وکیل آباد - کوهستان پارک-وکیل آباد
11-میدان شریعتی-م تقی اباد- احمد آباد- میدان فلسطین - میدان پارک - ب وکیل آباد - وکیل آباد - کوهستان پارک-وکیل آباد
111-میدان شهدا-م شهدا- م فردوسی - م پارک - وکیل آباد - ویلا شهر - بند گلستان - سه راه حصار - شهرک بوستان - امیر اباد - طرقبه-طرقبه
113-میدان شهدا-م شهدا -م فردوسی - م استقلا ل - م آزادی - ب وکیل آباد - ویلا شهر - حصار گلستان-حصار -گلستان
114-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - م استقلا ل - م آزادی - ب وکیل آباد - وکیل آباد - طرقبه - جاغرق-جاغرق
115-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - م استقلا ل - م آزادی - ب وکیل آباد - وکیل آباد - ویلا - طرقبه - نغند ر-نغند ر
12-حرم مطهر-حرم مطهر ( روگذ ر) - م شهدا - م فردوسی - م استقلا ل - تقاطع آب و برق - ب وکیل آباد - کوهستان پارک شادی-وکیل آباد
121-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - م استقلا ل - م آزادی - ب وکیل آباد - سه راهی شاندیز - حسین آباد -دهنو - پهنوی - چاه خاصه - نورآباد - سوران - حصارسرخ - سرآسیاب - ارچنگ - کاریزنو - شاندیز-شاندیز
123-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - م استقلا ل - م آزادی - ب وکیل اباد - شاندیز - ابرده علیا-ابرده علیا
124-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - م استقلا ل - م آزادی - وکیل آباد - بن آباد - دهنو - سوران - شاندیز - زشک-زشک
14-میدان شهدا-م شهدا - م شریعتی - م پارک - سراه زندان - رسالت - شهرک اتوبوسرانی-شهرک کوشش
14/1-پایانه آزادی-پایانه آزادی - بولوار امامت-چ38متری- ب معلم - خ اندیشه - ب وکیل آباد - خ نمایشگاه - جاهد شهر - پایانه فاطمیه-پایانه فاطمیه
15-میدان شریعتی-م شریعتی - م راهنمائی - ب سجاد- ب معلم - ب - شاهد- خ ورزش - ب فلاحی-چ حافظ - چ آیت - شهرک راه آهن - فرهنگیان-فرهنگیان
15/1-پایانه آزادی-پایانه آزادی - بولوار امامت38متری آزاد شهر -ب معلم - تقاطع دانشجو-چ ورزش - بلوار شاهد - م مادر - امامیه - انتهای امامیه-امامیه
16-میدان فردوسی-م فردوسی -ب فردوسی - م استقلال - ب امامت - شهرک هاشمی نژاد-ب امامیه - چ مخابرات - تقاطع ب شاهد - م دوم قاسم اباد - خ امامیه -ب آیت - تقاطع فلاحی-قاسم آباد
16/1-پایانه آزادی-پایانه آزادی - سه راه کوکا - سه راه آب وبرق - بلوار دانشجو - معلم چ ورزش - خ شریعتی - بلوار شهید فلاحی - شهید یوسفی - انتهای حجاب-حجاب
17-میدان شریعتی-م شریعتی - م آزادی - آزاد شهر - شهرک هاشمی نژاد-خ امامیه - خ شریعتی - شهید یوسفی - خ ادیب نیشابوری- شهرک رازی-شهرک رازی
17/1-پایانه آزادی-پایانه آزادی - م استقلال - آزاد شهر - ب امامت - هاشمی نژاد - خ امامیه -چ مخابرات - خ شریعتی -حجاب - انتهای اندیشه-اندیشه
18-میدان شهدا-م شهدا - م شریعتی - ب وکیل آباد - سراه زندان - شهرک لشگر - شهرک راه آهن-شهرک راه آهن
18/1-پایانه آزادی-پایانه آزادی - ب وکیل آباد - سه راه زندان - پیام نور - نادر شهر - بلوار شریعتی - رسالت - کوشش -شهید فلاحی - شهرک راه آهن-شهرک راه آهن
19-میدان شریعتی-میدان راهنمائی - ب سجاد - ب معلم - ب شاهد - چ ورزش - ب فلاحی - چ حافظ - چ آیت - شهرک راه آهن - شهرک فرهنگیان-شهرک فرهنگیان
20-پایانه آزادی-پایانه آزادی - بلوار سجاد - خ سناباد - میدان سعد آباد - چ میدان بار - میدان شهدا - چهار راه شهدا-چهار راه شهدا
201-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - ب فردوسی - جاده سنتو - کوی امام - شیهد قربانی-شهید قربانی
202-میدان فردوسی-م -فردوسی - م استقلال - سه راه امام هادی - مجتمع لاله - پلیس راه - سه راه دانش - البسکو- سه راه اکسیژن -- ناسیونال - سه راه فردوسی - سه راه کاظم آباد- حاجی آباد- هارونیه - فردوسی-فردوسی جدید
203-میدان فردوسی-م فردوسی - ب توس - جاده خین عرب - جاده کشف - سه راه امام هادی - بحر آباد - شهرک قربانی - کوی قائم - نوده - شهرک خاتم الانبیا- شهرک دانش- سرد خانه مشهد قلی- شهرک مطهری-تخم مرز- کال زرکش- دوست آباد-ناظر اباد-کاظم اباد-شهرک شمس تبریزی-- سه راه فردوسی- شمس آباد- حاجی اباد-جاده باز - فرستنده - سه راه گوارشک-هارونیه-آرامگاه فردوسی - توس-فردوسی قدیم
204-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - ب توس - بحر آباد - کوی امام هادی (کوشک مهدی) --کوی امام هادی
205-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - امام هادی - شهید قربانی - کوی قائم - نوده - دوک - مشهد قلی - کال زرکش - سه راه فردوسی-سه راه فردوسی
206-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - ب توس - حاجی اباد - چهار برج - کوارشک - جغند - نصر آباد - گوارشک - کلوخی - انداد- دوله - ارداک-ارداک
شماره خط-ابتدای خط-مسیر-انتهای خط
207-میدان شهدا-م شهدا - م فردوسی - ب توس - شمس آباد - چهار برج - جغند - نصر اباد - گوارشک - ولی آباد - نقاب - انداد - درنگ آباد - دوله - حصار-حصار
21-میدان شهدا-م شهدا - چ خواجه ربیع - چ عامل - مطهری شمالی - شهرک نان رضوی-شهرک نان رضوی
22-چهارراه شهدا-چ شهدا - م شهدا - م سعدی - م تختی - م راهنمایی - ب صادقی - م فردوسی - ب فرامرزعباسی - بهاران-فرامرز عباسی
22/1-میدان شهدا-م شهدا - چ ابوطالب - ب فرامرزعباسی - انتهای بهاران-فرامرزعباسی
22/2-میدان شریعتی-سه راه راهنمایی -م راهنمایی-ب سازمان آب-ششصد د ستگاه-شهرک72 تن-آپارتمان های مرتفع-ششصد دستگاه
23-جهارراه شهدا-چهارراه شهدا - م شهدا - چ خواجه ربیع - خ عامل - م بوعلی - ب توس - م کوی امیر - شهرک بوعلی-کوی امیر بوعلی
24-چهارراه شهدا-چ شهدا - م شهدا - م راه آهن - چ خواجه ربیع - سه راه کاشانی - چ عامل - مطهری شمالی-مطهری شمالی
25-پایانه آزادی-پایانه آزادی - م استقلا ل - میدان فردوسی - م توحید - م شهدا - حرم مطهر - م عدالت بلوار مصلی-بلوار رستمی
26-میدان شریعتی-م شریعتی - م فلسطین - خ بزرگمهر- ب سجاد - خ بهار - ب فردوسی - فرامرزعباسی-فرامرزعباسی
27-میدان شهدا-م شهدا - چ میدان بار - م تختی - م راهنمایی - ب صادقی - م فردوسی - ب توس - قند آب-کارخانه قند
28-میدان شهدا-م شهدا- چ خواجه ربیع - چ عامل - مطهری شمالی - ب ابوطالب - م بوعلی - کوی قائم-کوی قائم
28/1-میدان فلسطین-م فلسطین -چهار راه فلسطین - چهاراه ملک آباد- م فردوسی - م بوعلی - م موسوی قوچانی - حر عاملی - م عبدالمطلب- راه آهن - ب امت - میرزا کوچک خان - بلواررستمی-بلوار رستمی
29-میدان فلسطین-م فلسطین - خ فلسطین - بلوار سازمان آب - بلوار کلاهدوز - ابوطالب- چ عبد المطلب - بلوار کشوری - راه آهن-راه آهن
30-چ مقدم طبرسی-مقدم طبرسی - چ سیلو - خ رسالت - خیرآباد - صحرایی - دروی - دهرود - همت آباد-همت آباد
301-چ مقدم طبرسی-چ مقدم - چ سیلو - خ رسالت - م بارنوغان - دروی - سیس آباد - حاجی آباد - دهرود - همت آباد - علی آباد - سه راه قصر - سید عباس - قرقی - برقی - برمه - سیمان-کارخانه سیمان
302-چ مقدم طبرسی-چ مقدم - چ سیلو - خ رسالت - م بار نوغان - دروی - سیس آباد - حاجی آباد - دهرود - همت آباد - سه راه کارخانه - در آباد امام-در آباد امام
306-میدان شهدا-م شهدا - سمزقند - خواجه ربیع - جا ده کلا ت - گوجی - خلق اباد - دروی شاهزاده - فرخد - شهرک صنعتی -فاز - معین اباد - خوش هوا --خوش هوا
307-میدان شهدا-م شهدا - راه اهن - جاده کلا ت - چمران - خلق اباد - دروی شاهزاده - شهرک صنعتی - گذ رگاه - گوارشک - خوشهوا - چایدره-چایدره
31-میدان شهدا-م شهدا - چ خواجه ربیع - سمزقند - چ گاز - خ گاز- گاز شرقی --خیابان گاز
32-خیابان طبرسی-خ طبرسی - چ مقدم - چ سیلو - خ رسالت - صحرایی - م بار نوغان - انتهای رسالت - دروی-خ رسالت
33-میدان شهدا-م شهدا - چ خواجه ربیع - خ خواجه ربیع - سمز قند - خ گا ز - خ رسا لت --گاز رسالت
34-خیابان طبرسی-خ طبرسی - چ مقدم - چ سیلو - خ ابوذر - بیمارستان فاطمیه-خ ابوذر
36-میدان شهدا-م شهدا-چ خواجه ربیع-خ خواجه ربیع-سمزقند جاده کلات -کوی شهید چمران-شهرک قدس
37/1-میدان فلسطین-م فلسطین - بلوار سازمان آب - م فردوسی - م بوعلی - بلوار شفا- بلوار ابوطالب- م ولیعصر- بلوار هدایت - خ گاز - گاز شرقی-گاز شرقی
39-میدان شهدا-م شهدا-چ خواجه ربیع-سمزقند-بلوار خواجه ربیع -جاده کلات -شهرک قدس (کلاته بقعه)-شهرک قدس
41-خ طبرسی-خ طبرسی - چ مقدم - چ برق - ب طبرسی - م فجر - کمر بندی - 100متری - پنج تن-پنج تن
42-میدان شهدا-م شهدا - چ شهدا - م بیت االمقد س - م طبرسی - چ برق - انتهای سی متری طلا ب - گلشور-طلاب - گلشور
43-خ طبرسی-خ طبرسی - چ مقدم - چ برق - سی متی طلاب - خ وحید - تقاطع کمربندی - انتهای وحید شمالی-خ وحید
44-خ طبرسی-خ طبرسی - چ مقدم - چ برق - انتهای میثم - تلگرد-میثم تلگرد
45-میدان شهدا-م شهدا - م راه اهن - چ مقد م - چ برق - انتها ی گلشور - 30متری طلا ب - بلوار امت - م عسگریه-میدان عسگریه
شماره خط-ابتدای خط-مسیر-انتهای خط
46-چ مقدم طبرسی-چ مقدم -چ برق-چ گاز -تقاطع صدمتری-کمربندی-پنچتن- االتیمور-التیمور
46/1-میدان شهدا-م شهدا - م راه اهن - چ مقدم طبر سی-چ مقدم طبرسی
47-خ طبرسی-خ طبرسی - چ برق - ب طبرسی - م فجر - ب طبرسی شمالی - عباس آباد-عباس آباد
48-خ طبرسی-خ طبرسی - چ برق - سی متری طلاب - میثم - کمر بندی - میثم شمالی - رده علی آباد-میثم شمالی
51-میدان شهدا-م شهدا - م راه آهن - چ مقدم - چ برق - 30متری طلا ب - م عسگری - تلگرد - کوی صاحب الزمان-صاحب الزمان
53-خ طبرسی-خ طبرسی - چ سیلو - سی متری طلاب - گلشور - مهر آباد-مهر آباد
54-خ طبرسی-خ طبرسی - چ سیلو - انتهای 20 متری - 10 متری سلمان-ده متری سلمان
56-چ مقدم طبرسی-چ مقدم-چ برق-30 متری طلاب - خ وحید -م عسگریه -تلگرد -اول گلشهر - نیزه-تلگرد نیزه
57-چ مقدم طبرسی-چ مقدم - چ برق - سی متری طلاب - خ وحید - م عسگریه - تلگرد - گلشهر - م روح آباد-گلشهر
59-خ طبرسی-خ طبرسی - چ مقدم - ب وحدت - کوی رضائیه-کوی رضائیه
61-میدان شهدا-م شهدا - حرم مطهر - م عدالت - بلوار مصلی - بلوار رستمی - کوی کارمندان - تقا طع رستمی و بلوار ولا یت-کوی کارمندان
62-پایانه آزادی-پایانه آزادی - بلوار سجاد - خ سناباد - چ دکتر - چهار طبقه - چ خسروی - م بیت المقدس-م بیت المقدس
66-پایانه آزادی-پایانه آزادی - م فلسطین - م تقی آباد - چ لشکر - م بسیج - انتهای نخریسی- بلوار رستمی-بلوار رستمی
73-راه آهن-راه آهن - م عدالت - 17شهریور - م 15خرداد - ترمینال-ترمینال
80-راه آهن-راه آهن - خ خواجه ربیع - م شهدا - خ امام خمینی - چ لشگر - م امام - م خرداد - ب جمهوری اسلامی-بلوار جمهوری اسلامی
83-راه آهن-راه آهن - چ شهدا - چ خسروی - خ آخوند خرا سانی - خ بهار - م بسیج - م 15 خرداد - ترمینال-ترمینال
85-راه آهن-راه آهن - چ عشرت آباد - چ خواجه ربیع - م شهدا - م سعدی - خ امام خمینی - م عدل خمینی - انتهای عد ل خمینی-عدل خمینی
89-میدان فلسطین-م فلسطین - خ احمد آباد - م تقی آباد - چ لشگر - چهارطبقه - چ خسروی - خ خسروی نو - م بیت المقدس-م بیت المقدس
91-میدان فلسطین-م فلسطین - م جمهوری اسلامی - کوی امام رضا(ع) - م سلمان - شهرک نجفی - م حر - چهار چشمه - هاشمیه - هنرستان -بلوار آب وبرق - ویلا - خیام - شهرک شهرداری - شهرک ولیعصر-شهرک ولیعصر
92-میدان شریعتی-م شریعتی - م فلسطین - ب جمهوری اسلامی - شهرک نوفل لوشاتو --شهرک نوفل لوشاتو
93-میدان فلسطین-م فلسطین - م جمهوری اسلامی- 35متری آزاد شهر - شهرک طالقانی-شهرک طالقانی
94/1-پایانه آزادی-پایانه آزادی- سه راه کوکا - سه راه هنرستان - سه راه آب وبرق - سه راه هشتصد - انتهای آب وبرق-کوی آب وبرق
96-میدان شهدا-م شهدا - م شریعتی - پارک ملت - سراه هنرستان - خ هنرستان - شهرک نیروی هوائی-شهرک نیروی هوائی
97-میدان فلسطین-م فلسطین - ملک آباد - پارک ملت - سه راه کوکا- چهارچشمه-چهار چشمه
98-میدان فلسطین-م فلسطین - م جمهوری اسلامی - 45 متری رضا شهر - سلمان فارسی - م حر - شهرک آزادگان-شهرک آزادگان


 


منبع : فرمانداری مشهد
تعداد بازدیدها : ۲۶۹۱۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان